سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مسعود خشائی – مدیر دفتر نظارت مالی و بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
ماهنوش خطیبی – کارشناس دفتر نظارت مالی و بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

چکیده:

بودجه منشاء اثربخشی در سازمان است و سبب دسترسی به اهداف و سیاستگذاریهای سازمان می گردد . اجزاء صحیح بودجه نیاز به عملیات نظارت و کنترل دارد. صنعت آب وفاضلاب با توجه به اهداف استراتژیک خود، نظیر تولید ثروت به جای مصرف ثروتهای م وجود، تعمیم عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه مواهب بین آحاد جامعه، افزایش بهره وری، سرمایه گذارای برای فاضلاب و توسعه بهداشت عمومی و مدنظر قرار دادن جایگاه و اهمیت آب، نیازمند فرهنگ سازی وتبیین نظامی هدفمند درجهت کنترل مدیریت است. لذا از ابتدای تشکیل شر کتهای آب وفاضلاب نسبت به طراحی و استقرار نظام یکپارچه کنترل مدیریت به نام (نیک مصا ف) و اعمال آن در این شرکتها اقدامات اساسی صورت گرفته است که یکی از ارکان این نظام، تهیه وتدوین نظام جامع بودجه ریزی عملیاتی می باشد. با توجه به اینکه شرکتهای آب وفاضلاب شهری و روستایی به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت می نمایند بودجه بندی برای آنها از اولویت بسیار بالایی برخوردار بوده و با درنظر گرفتن اهدافی نظیر شفاف سازی درآمدها ، هزینه ها و کاهش زیان، تعیین قیمت تمام شده واقعی با درنظر گرفتن کلیه عوامل موثر بر آن، استفاده مو ثر از ظرفیتهای موجود و کوچک سازی سازمان و حذف کارهای عضله بنیاد و ایجاد سازمان اندیشه بنیاد؛ حساسیتهای خاصی دراین زمینه وجود دارد. در شرکتهای آب وفاضلاب به دلیل کارایی هایی که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، نسبت به سایر روشهای بودجه بندی داشته است از سال ۱۳۷۴ از این سیستم استفاده شده است و با برگزاری کارگاههای آموزشی جهت آشنایی مدیران و کارشناسان با نحوه استفاده از ضوابط ناظر بر تهیه بودجه واستفاده از نقطه نظرات معاونتهای تخصصی، سعی در بهبود و توسعه این روند داریم . همچنین دراین صنعت برای اعمال و استفاده مطلو ب تر از بودجه ریزی عملیاتی برنامه های متعددی از قبیل برنامه های ۵ ساله، چشم انداز صنعت آب وفاضلاب و برنامه ۲۰ ساله ارائه می گردد که تحقق این برنامه ها مفهومی جز اجرای بودجه ریزی عملیاتی و حداقل کردن انحرافات از پیش بینی های صورت گرفته نخواهند داشت. دراین مقاله با بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در صنعت آب وفاضلاب و بیان مراحل تشکیل و پیگیری آن ، روشهای برنامه ریزی وکنترل بودجه و همچنین تعیین نیازهای اطلاعاتی برای استقرار نظارتهای قانونی در سطح شرکتها و صنعت آب وفاضلاب مورد بررسی قرار می گیرد .