سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالقاسم دادرسی سبزوار – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
مجتبی پاک پرور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
عباس علی ابادی – کارشناس پژوهشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار
بهرام محمدی گلرنگ – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

توجه به بیابانی شدن که به تخریب اراضی در نواحی خشک و نیمه خشک مرطوب اطلاق می گردد ، از مسائل مهم مرتبط با مد یریت خاک و آب به شمار می آید . شاخص های متفاوتی برا ی تخریب اراضی ارائه شده اند که از آن میان اشباع و شور شدن خاک ، بیشترین ع امل بیابانزایی را به خود اختصاص داده است . در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست تی ام، بیابان حاشیه شهرستان سبزوار مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که شوری مهمتر ین عامل بیابانزایی تعریف شده است ، بر اساس الگویی که به طور متوسط ، یک نمونه را در ۱۰۰۰هکتار به خود اختصاص میداد ، نمونه هایی از خاک برداشت گردید. پوشش گیاهی در این نقاط یادداشت برداری و عامل های مرتبط با شوری خاک نمونه ها در آزمایشگاه اندازه گیری شد . با استفاده از ترکیب سه باندی ۲۱RGBS در پس زمینه مرحله طبقه بندی و نتایج آزم ایشات نمونه های خاک ، نقشه شوری خاک در ۶ کلاس تهیه و رقومی گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که علیرغم کاهش، اراضی با شوری متوسط و افزوده شدن به سطح اراضی کم شور، در مجموع سطح اراضی شور نسبت به گذشته تغییر چندانی نداشته است.