سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالقاسم دادرسی سبزوار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان- سبزوار

چکیده:

بخش عظیمی ازکشور ایران دارای کشاورزی سنتی می باشد و کمبود آب حدیث همیشگی این دیار بوده است. نقش آب درکشاورزی بسیار ضروری و زندگی مردمان روستایی شدیدا به آن وابسته است. قنات یکی از مهمترین منابع آب موجود در این مناطق می باشد که متاسفانه آبدهی آن طی سالیان گذشته رو به کاهش گذاشته است، به گونه ای که بیم آن می روداین اختراع چند صد ساله که اکثر منابع موجود به زبان فارسی و خارج، فن احداث آن را به ایرانیان نسبت داده اند، نابود شود. در این مقاله تغییرات ابدهی قنوات از گذشتهتاکنون که بر اساس قدیمی ترین و جدیدترین داده های موجود دبی قنوات در شهرستان سبزوار تهیه شده است مورد بررسی قرار گرفته و دلایل این تغییرات تحلیل شده است. به منظور مطالعه علمی و تحلیل منطقی موضوع تعداد ۱۱۲ رشته قنات از مجموعه قنوات شهرستان سبزوار که از تنوع مناسب سازه ای و محیطی برخوردار بودند انتخاب و مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج نشان میدهند که دبی قنوات طی سالیان گذشته شدیدا کاهش یافته است. تجزیه و تحلیل وضعیت و دلایل کاهش دبی قنوات و نیز ارائه راه حل های مقابله با موضوع از دیگر موارد این بررسی می باشد، باشد که مورد توجه مسئولین مرتبط در کشور واقع گردد.