سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامحسین اکبری – رئیسپژوهشکده مواد ، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم م
مرتضی نجاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخابمواد، دانشگاه شهید باهنر کرما
محسن صالح فرد – عضو هیتعلمی دانشکده علمی کاربردی و مدیر مهندسی گروه متالورژی ، شرکتم
مجتبی عطاری – کارشناسمهندسی، گروه مرکزی شرکتماشین سازی اراک.

چکیده:

فلنج های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز از جنسASTM A350 LF2 با عملیات ترمومکانیکی خاصی تولید می شوند.کاربرد این قطعات در دمای پایین باعث میگردد مقاومت به ضربه این قطعات یکی از پارامتر های مهم در انتخاب و تولید آنها باشد.در این تحقیق روند تغییرات اندازه دانه آستنیت هنگام حرارت دهی و تاثیر آن بر مقاومت به ضربه این فلنجها مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های مورد آزمایشاز فلنج های مذکور تهیه شده و شامل دو نوع نمونه حاوی آلومینیوم و فاقد آلومینیوم می باشند. به منظور بررسی روند تغییر اندازه دانه آستنیت، نمونه ها در دماهای مختلفاز ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد و در مدت زمانهای متفاوت آستنیته شده و سپسدر هوا و یا کوره سرد شده اند. سپسنمونه ها مورد بررسی متالوگرافی قرار گرفته و اندازه دانه آستنیت اولیه به روش کوئنچ – تمپر تعیین شده و روی نمونه ها تستضربه شارپی در دمای پایین صورت گرفته است. بررسیها نشان می دهد رشد دانه آستنیتبا افزایش دما در نمونه های حاوی آلومینیوم کمتر از نمونه های فاقد آلومینیوم می باشد.به علاوه انرژی ضربه ای شدیدا تابع اندازه دانه آستنیت اولیه می باشد .همچنین فرآیند سرد شدن در نمونه های با اندازه دانه آستنیت اولیه مشابه، تاثیر محسوسو چشمگیری بر میزان انرژی ضربه ندارد.