سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی سرحدی – دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید سلطانی –
رضا مدرس –

چکیده:

امروزه افزایش جمعیت در شهرها باعث گردیده که توسعه شهری و گسترش ناطق مسکونی در اولویت مدیریتی قرار گیرد.و کمتر به توسعه فضای سبز مناطق شهری توجه شود.این موضوع باعث گردیده روند افزایش فضای سبز به کندی پیش رود.در مطالعه اخیر به منظور مشخص نمودن روند تغییرات فضای سبز شهر جیرفت به موازات پیشرفت و گسترش محدوده شهری از تکنیک سنجش از دور و GIS استفاده گردید.بدین منظور جهت مشخص کردن روند تغییرات از تصاویر ماهواره ای سنجنده های TM,ETM,IRSمربوط به سالهای ۱۹۸۷و۱۹۹۹و۲۰۰۵ استفاده گردید و پس از تصحیات هندسی و رادیو متریک و فیوژن کردن اطلاعات نقشه کاربری اراضی محدوده شهری با استفاده از طبقه بندی نظارت شدهدر تاریخ های مذکور استخراج گردید.سپس به نظور بررسی تغییرات از روشCross tabاستفاده گردید.نتایج نشان دهنده رشد و توسعه کند فضای سبز شهر نسبت به روند افزایشی توسعهشهری بود.در ادامه منطق نیازمند برنامه ریزی های مدیریتیجهت توسعه فضای سبز مشخص و گونه های سازگار پیشنهاد گردید.