سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن کریمی – کارشناس ازن سنجی اداره کل هواشناسی استان اصفهان

چکیده:

ازن سطحی یاتروپوسفری ۱۰ درصد ازن کل اتمسفری را تشکیل می دهد اما با این وجود نقش بسزایی در تغییرات بیولوژیکی، شیمی جو و آب و هوایی دارد ازن سطحی بواسطه جذب تابشهای طول موج بلند ساطع شده از سطح زمین در زمره گازهای گلخانه ای قرار می گیرد و می توان شرایط آب و هوایی را تحت تأثیر قرار دهد. ا زن سطحی یکی از مهمترین اکسیدانهای فتوشیمیایی موجود در جو است و با واکنش با آلاینده های اولیه و هیدروکربنهای نسوخته موجبات تشکیل آلاینده های ثانویه را بوجود می آورد. همچنین بواسطه خاصیت اکسید کنندگی بالا یک گاز مضر و زیان بخش برای انسان، اکوسیستمهای گیاهی و جانوری و اجسام و در کل محیط زیست محسوب می شود. در این پژوهش ۷ ایستگاه اندازه گیری ازن سطحی، با داده های بالای ۱۴ سال از میان ۵۲ ایستگاه جهانی ا ندازه گیری ازن سطحی انتخاب شدند و پس از جمع آوری داده های دراز مدت ازن سطحی از ایستگاههای انتخابی x روند تغییرات ازن سطحی در این ایستگاهها مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجائیکه غلظت ازن سطحی به مقدار زیادی به غلظت دی اکسی ازت، اکسید نیتریک و هیدروکربنهای نسوخته بستگی دارد، لذ روند تغییرات غلظت ساعتی ماد مذکور به طور همزمان با غلظت ساعتی ازن سطحی مقایسه شده است. در این مقاله همچنین اثرات زیست محیطی ازن سطحی بر انسان، اجسام و گیاهان مورد بررسی قرار گرفته و همچنین در باره روشهای اندازه گیری و دستگاهها و ادوات اندازه گیری کننده ازن سطحی نیز به تفصیل صحبت شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که روند رشد غلظت ازن سطحی در ایستگاههای مورد بررسی مثبت بوده و همچنین غلظت لحظه ای ازن سطحی به شدت با غلظت دی اکسی ازت، اکسی نیتریک و هیدروکربنهای نسوخته تغییر می کند. البته سرعت تغییرات بشدت تابش نور خورید بستگی دارد چرا که واکنشها، فتوشیمیایی بوده و در حضور نور ا نجام می شوند.