سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هوشمند عطایی – استادیار دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
راضیه فنایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی پیام نور اصفهان

چکیده:

مطالعه عناصر اقلیمی دما و بارش و رویدادهای ناشی از آن اهمیت بسزایی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های بخش های مختلف مانند کشاورزی، شهرسازی، سدسازی و خصوصاً گردشگری و صنعت توریسم دارد. گردشگری یکی از فعالیت هایی استکه در سال های اخیر توجه زیادی به آن معطوف شده است. اطلاعات حاصل از شرایط اقلیمی جهت برنامه ریزی در خصوص چگونگی گذراندن اوقات فراغت در زمان های لازم بسیار سودمند می باشد. لذا جهت مطالعه وضعیت توریسم و برنامه ریزی در رابطه با صنعتگردشگری در یک منطقه توجه به اقلیم بسیار با اهمیت می باشد. این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی روند تغییرات دما و بارش درشیراز و تأثیر آن بر گردشگری منطقه انجام شده و در آن سعی شده تا با اهمیت جلوه دادن عناصر اقلیمی در صن ع ت گردشگری و توریسم تأثیر این عناصر بر روی این صنایع مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا با استفاده از آمار دما و بارش سالانه ایستگاه مذکورطی دوره آماری ۲۰۰۵-۱۹۵۱ ۵۵ سال) و پس از سنجش بهنجار بودن آنها جهت تعیین روند یا عدم روند متغیرها از آزمون پارامتری t استفاده و سپس مرحله تحلیل روند آنها توسط نرم افزار MINITABانجام گرفت. نتایج تحلیل نشان می دهد که بارش شیراز بدون روند و دمای آن روند دار و روند آن صعودی است. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در برنامه ریزی های گردشگری منطقه، مورد استفاده قرار گیرد