سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سحر یوسف تبار – کارشناس ارشد جهادکشاورزی
الهیار فلاح – هیئت علمی مرکز تحقیقات برنج آمل
جهانفر دانشیان – هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر

چکیده:

به منظور بررسی روند تغییرات عدد کلروفیل متر تحت تأثیر تقسیط کود نیتروژن در برنج هیبرید GRH1 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور- آمل اجرا گردید پلات اصلی و فرعی به ترتیب شامل مقادیر کود نیتروژن در ۳ سطح ۲۰۰، ۱۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار و نوع تقسیط کود سرک نیتروژن در ۳ سطح (۲/۱ پایه- ۲/۱ پنجه دهی)، (۳/۱ پایه- ۳/۱ پنجه دهی- ۳/۱ ظهور خوشه جوان) و (۴/۱ پایه- ۴/۱ پنجه دهی- ۴/۱ ظهور خوشه جوان- ۴/۱ گلدهی) بودند. بر اساس نتایج اثر کود بر روی اعداد کلروفیل متر و اثر نوع تقسیط در مرحله اول و در دو مرحله آخر معنی دار شدند. در مقایسه میانگین سطوح کودی مختلف، تیمار ۳۰۰ کیلوگرم کود در کلاس a قرار گرفت. نوع تقسیط کود سرک در مراحل حداکثر پنجه دهی و خروج خوشه جوان نشان داد. توزیع کود باعث افزایش عدد کلروفیل متر شده، اثر متقابل میزان و نوع تقسیط کود نشان داد بجز مرحله آخر روند تغییرات مشابه بوده و تیمارهای ۳۰۰ کیلوگرم کود در بالاترین سطح بوده و تقسیط کود به صورت دو و سه مرحله در افزایش عدد کلروفیل متر در مرحله آخر نقش داشته و از طرفی بررسی وزن خشک و عملکرد نهایی نشان داد.