سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید عباسعلی اندرخور – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
آزیتا کارگشا – کارشناس ارشد زراعت (پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران)

چکیده:

کنجد (Sesame) یکی از دانه های روغنی و خور اکی مهم در کشاورزی سنتی گرم بشمار میرود و ظاهر ا قدیمی ترین دانه روغنی در جهان می باشد. برخی از ازقام تک شاخه و جند شاخه در نواحی مختلف ایران کشت می شود و ما زندران یکی از مناطق مستعد برای کشت این نبات می باشد بطور یکه این نبات را بعنوان کشت اصلی، کشت می کنند و محصول در هکتار آن بین ۱/۵ تا ۲/۵ تن گزارش شده است. بهمین جهت به منظور تعیین اثر تاریخ کاشت بر عمل کرد کیفی و کمی ارقام کنجد این آزمایش در یک طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در قالب آزمایش اسپلیت پلات در چهار تکرار در دو سال زراعی به اجرا درآمد . فاکتور اصلی (A) شامل رقم در دو سطح تک شاخه و چند شاخه و فا کتور فرعی (B) شامل تاریخ های کاشت در چهار سطح از اول اردیبهشت بفاصله ١٠ روز از هم بودند . تجزیه مر کب دوساله نشاندادند که میان سطوح تاریخ کاشت به لحاظ عمل کرد تفاوت معنی داری وجود دارد بطور یکه تاریخ کاشت ۴/۱ با میانگین عملکرد ۸۶۵/۲۱ کیلوگرم در هکتار بیشترین مقدار عمل کرد را نشان داد . همچنین نتایج تجزیه مر کب دو ساله نشان داد که ارقام از نظر عملکرد تفاوت معنی داری وجود دارد . همچنین اثر متقابل میان رقم و تاریخ کاشت معنی دار بود، بطور یکه اولین تاریخ کاشت (۴/۱) در رقم تک شاخه ناز با میانگین عمل کرد ۱۰۸۵/۴۲ کیلوگرم در هکتار بالاترین مقدار را نشان داد.