سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالحمید محبی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور -اهواز

چکیده:

خرما یکی از محصولات مهم واستراتژیک کشاورزی بشمار می رود وبراساس آمار فائودر سال ۲۰۰۲ سطح زیر کشت بارور آن ۱۱۰۰۰۰۰هکتار و میزان کل تولید آن ۶۱۳۵۰۰۰ تنگزارش شده استخرما در هر پنج قاره دنیا کشت می شود ولی بیش از ۹۹درصد از سطح زیر کشت و تولید آن مربوط به دو قاره آسیا و آفریقا می باشد. بیش از ۸۵درصد از کل تولید خرما متعلق به ۵ کشور مصر، ایران، عراق، عربستان و پاکستانمی باشد.نخل خرما یکی از درختانی است که غلظت عناصر غذایی در قسمتهای مختلف آن مشخص نگردیده است در این راستا آزمایشی با هدف تعیین وضعیت عناصر غذائی پرمصرفوکم مصرف شامل ازت ،فسفر ،پتاسِبم ،کلسبم ،منبزبم ،آهن ،روی ،مس ،منگنزدر برگهای مختلف نخل خرما به اجرا آمد.جهت دست یابی به هدف فوق برگ های موجود برروی سه اصله نخل خرمای رقم استعمران را از قسمت بالا و در جهت عقربه های ساعت شماره گذاری نموده و نمونه برداری از برگچه های وسط هر برگ انجام و میزان عناصر غذایی در آنها اندازه گیری شد. پس از تعیین غلظت عناصر غذایی در ردیف های مختلف تاج درخت خرما , نرمال بودن داده ها مورد بررسی قرار گرفت و تجزیه داده ها بر اساس طرح آشیانه ای انجام وبا استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن روند تغییرات غلظت عناصر غذایی مشخص شد.نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان می دهد که غلظت ، پتاسیم، کلسیم ، منیزیم آهن ، منگنز ، مس درردیف های مختلف برگ درتاج درخت در سطح ۱% باهم اختلاف معنی دار دارند یعنی میزان این عناصر درردیف های مختلف برگ درتاج درخت با هم تفاوت غیر قابل اغماض دارند ولی میزان فسفر و روی از لحاظ آماری در ردیف های مختلف برگ درتاج درخت با هم تفاوت معنی داری از خود بروز ندادند میزان ازت در قسمتهای مختلف درخت در سطح ۵% با هم اختلاف معنی‏دار دارند .