سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی شیرافروس – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه تهران
عبدالمجید لیاقت – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تهران
محمدعلی شایان – کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی گروه مهندسی آب دانشگاه تهران

چکیده:

ا توجه به اینکه توسعه طرحهای آب وخاک و همچنین کشت محصولات کشاورزی در مقیاسهای بزرگ بر روی پارامترهای اقلیمی و هواشناسی یک منطقه تاثیرگذار می باشد، لذا تحقیق در زمینه اثرات توسعه این طرحها بر پارامترهای اقلیمی و هواشناسی و روند تغییرات این پارامترها ضروری به نظر می رسد. نیشکر در استان خوزستان در سطح نسبتًا وسیعی مورد کشت قرار گرفته و طر حهایی نیز جهت توسعه سطح زیر کشت این گیاه در دست اجرا است. بدین جهت این تحقیق در استان خوزستان انجام گرفت تا روند تغییرات پارامترهای اقلیمی و هواشناسی ناشی ازگسترش کشت نیشکر در این استان مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور آمار هواشناسی مورد نیاز از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه جم عآوری شده و روند تغییرات پارامترهای اقلیمی و هواشناسی در طول زمان از سال ١٣۴٠ لغایت ١٣٧٦ شمسی ( ۳۷ سال) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری گردید. بررسی آمار موجود و نتایج حاصله نشان م یدهد که معدل سالیانه درجه حرارت، معدل حداکثر سالیانه درجه حرارت، میزان تبخیر سالیانه، انرژی دریافتی خورشید و سرعت باد دارای روند نزولی می باشد. به علاوه کمترین حداقل سالیانه درجه حرارت، معدل سالیانه حداکثر و حداقل رطوبت نسبی، مجموع تعداد روزهای بارانی و میزان بارندگی سالیانه دارای روند صعودی م یباشند. به طور کلی با توسعه سطح زیر کشت و اثر پوشش گیاهی، رطوبت نسبی منطقه افزایش یافته و اثر آن در تعدیل درجه حرارت و کاهش تبخیر مشاهده میگردد