سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحیدرضا نعمتی – شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
علی احمدی – شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران

چکیده:

بررسی چگونگی کاهش ضخامت در لوله های تحت دما و فشار بالا در یک بویلر نیروگاهی، پیش بینی زمان تعویض این لوله ها قبل از شکست و یا از کارافتادگی و شناسایی رژیم کاهش ضخامت آنها در بویلر از محورهای اصلی اینمقاله می باشد. برای این منظور در بویلرهای یک نیروگاه بخار عملیات آزمایش ضخامت سنجی بر روی لوله های سوپر هیتر و ری هیتر نهایی در فواصل زمانی تعمیرات دوره ای واحد ها به روش آلتراسونیک انجام پذیرفت. سپس منحنیهاییبر اساس موقعیت اندازه گیری ضخامت لوله ها و حداقل ضخامت مجاز رسم شد که نتایج حاصل منجر به شناسایی نقاطبحرانی از جهت میزان مستعد بودن به از کار افتادگی لوله های مذکور گردید. با کمک این روش نسبت به تعویض لوله هادر نقاط مستعد به تخریب تصمیم گیری به عمل آمده و در سایر نقاط با توجه به شرایط بهره برداری و میزان ساعتکارکرد توصیه گردید تا زمان اورهال بعدی بویلر این لوله ها مورد بهره برداری قرار گیرند. در اورهال بعدی پس از انجام آزمایش ضخامت سنجی و بررسی چگونگی روند کاهش ضخامت سایر لوله ها، در خصوص بهره برداری و یا تعویض احتمالی این دسته از لوله ها تصمیم گیری خواهد شد