سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
زهره رفیعی مجومرد – دانشجوی دکتری بیابانزدایی گروه مدیریت مناطق خشک دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان
محمد رحیمی – استادیار گروه مدیریت مناطق خشک دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان

چکیده:
مطالعه اختلاف دمای شبانه روزی یکی از پارامترهای مهم در ارزیابی تغییر اقلیم و محیط زیست در یک منطقه می باشد. این پارامتر از اختلاف دمای حداکثر و دمای حداقل شبانه روز محاسبه می شود. در این مطالعه، روند تغییرات اختلاف دمای شبانه روزی (DTR)، تغییرات دامنه سالانه دما و میانگین سالانه حداکثر، حداقل و متوسط دما در دو ایستگاه تبریز و بندرعباس در دوره آماری57 ساله، (2008 – 1951) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. جهت تعیین نوع اقلیم ایستگاه ها، روش دومارتن مورد استفاده قرار گرفت. طبق این روش ایستگاه تبریز دارای اقلیم نیمه خشک سرد و بندرعباس خشک گرم بود. تبریز و بندر عباس دارای تفاوت مشخصی در عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا و نیز فاصله از دریا دارند به این منظور استفاده شدند. مطالعه روند به روش کمترین مربعات خطا و به دست آوردن معادله رگرسیون، و در مقیاس سالانه صورت گرفت. تغییرات روند پارامترهای دمایی شامل دامنه شبانه روزی دما (DTR)،در ایستگاه تبریز روند منفی و یا کاهشی داشت. میانگین حداکثر،حداقل و متوسط دما روند مثبت و یا افزایشی نشان داد که نشان دهنده گرم شدن تبریز و کاهش در DTR می باشد. نتایج در ایستگاه بندرعباس برخلاف تبریز، روند افزایشی در تغییرات دامنه شبانه روزی و سالانه دما نشان داد و میانگین حداقل و متوسط دما دارای روند منفی بود هر چند حداکثر دما بدون روند بود.