سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علی سرکارگر اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی، گروه سنجش از دور و GIS ، یزد
محمد تقیه – دانشگاه آزاد اسلامی، گروه سنجش از دور و GIS ، یزد
محمدحسین شریف جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی، گروه سنجش از دور و GIS ، یزد

چکیده:
با توجه به تاثیر دما در شرایط اقلیمی هر منطقه و اهمیت پیش بینی آن در برنامه ریزی های محیطی، استفاده ازروشهای دقیقتر آماری برای مطالعه تغیر و پیش بینی عناصری مثل دما کاربرد وسیعی پیدا کرده است.در این مقاله با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و تصاویر دریافت شده از ماهواره لندست، اثر تغییراتپوشش گیاهی بر تعدیل دما در شهر یزد مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت انجام این پژوهش، دمای سطحزمین (LST) در دو سال مختلف با استفاده از تصاویر دریافت شده از سنجنده های TM و OLI-TIRS محاسبه وسپس تصاویر به چهار کلاس حرارتی خیلی خنک، خنک، گرم و خیلی گرم تفکیک و درصد مالکیت هر کلاسبرای سالهای مختلف بدست آمده است.از سوی دیگر شاخص پوشش گیاهی نرمال شده (NDVI) برای این تصاویر محاسبه و به پنج کلاس مختلف بامشخص نمودن درصد مالکیت برای هر یک از کلاسها محاسبه شده است. سپس با توجه به نتایج بدست آمده ازشاخص پوشش گیاهی و دمای سطحی، به بررسی اثر تغییرات پوشش گیاهی بر تعدیل دما در شهر یزد پرداخته شده است.