سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل مساعدی –
محمد ابراهیم زنگانه –
حمید بشیری –

چکیده:

موضوع تغییر اقلیم و مشکلات ناشی از آن از بحران‏های اساسی مدیریت منابع آب میباشد. بر اساس تحقیقات موجود، شواهدی از تغییر اقلیم و یا نوسانات شدید در مناطق مختلف کشور گزارش شدهاست. مطالعه حاضر با هدف بررسی روند تغییرسه پارامتر هواشناسیمتوسط دما، مجموع بارندگی و میانگین رطوبت نسبی بهصورت ماهانه و در شهرهای گرگان، بابلسر و بندرانزلی صورت گرفته است. همچنین از آزمون‏های آماری نقاط عطف، ‏‏ر‏‏گرسیون خطی و دستور trend در نرم- افزارMinitab برای بررسی روند متغیرهای هواشناسی از سال ١٩٥٢تا ٢٠٠٣استفاده گردیده است. نتایج نشان می‏دهد که در هر سه ایستگاه پارامتر مجموع بارندگی ماهانه، دارای بیشترین تغییرات می‏باشد و پارامترهای میانگین رطوبت نسبی و متوسط دمای ماهانه در رتبه بعدی قرار می‏گیرند. به طور کلی نیز می‏توان گفت: مجموع بارندگی ماهانه در هر سه ایستگاه دارای روند کاهشی، پارامتر رطوبت نسبی برای شهرگرگان دارای روند افزایشی، بابلسر روند کاهشی و در انزلی فاقد روند می‏باشد. همچنین پارامتر متوسط دمای ماهانه در تمامی ایستگاه‏ها فاقد روند می‏‏باشد. نتایج بدست آمده نشاندهندهی تغییرات جزئی آب و هوای شمال کشور می‏باشد. همچنین این تغیییرات می‏بایستی در برنامهریزی و مدیریت منابع آب منطقه به طور جدی در نظر گرفته شوند.