سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین محمدی –
ابوالفضل مساعدی –
مریم محمدی –

چکیده:

در مطالعه حاضر به منظور بررسی روند تغییرات هیدروشیمیایی و ارزیابی کیفیت آب رودخانه اترک از آمار جمع آوری شده توسط سازمان آب منطقه ای گلستان استفاده گردید .این داده ها شامل ٧٩٠ نمونه آنالیز شیمیایی از سه ایستگاه هیدرومتری مراوه، چات و هوتن واقع بر شاخه اصلی رودخانه اترک می باشد که از سال ١٣۵٨ تا ١٣٨۴ جمع آوری گردیده است .آنالیزها شامل مقادیر TDS,SAR,EC,PH مجموعه آنیونها و کاتیونهای جریان می باشد .ابتدا داده های موجود بر اساس روشهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و خطاهای آشکار تصحیح و داده های پرت از مجموعه دادهای مورد آزمون حذف گردید .بررسی هدایت الکتریکی به عنوان شاخص شوری نشان می دهد با عبور جریان به سمت پایین دست هدایت الکتریکی آب شوری افزایش پیدا می کند .همچنین نتایج تجزیه تحلیل داده های جمع آوری شده بیانگر وجود ضرایب همبستگی بالا بین مقادیر دبی با پارامترهای TDS,SAR,EC,PH مجموعه آنیونها و کاتیونهای آب می باشد که امکان برآورد پارامترهای فوق بر اساس مقادیر دبی اندازه گیری شده فراهم می نماید.