سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد صدیق مرتضوی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
زیور محمدی – کارشناسی ارشد آب و فاضلاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

مشکل خوردگی در شبکه آبرسانی سالانه خسارت های زیادی را به سیستم وارد میکند . این مطالعه با هدف بررسی شاخصهای کیفی آب و پتانسیل خوردگی وهمچنین نصب کوپن کربن استیل برای تعیین میزان خوردگی انجام گرفته است . شاخص های خو ردگی شامل اندیس لانژلیه ,رایزنر و پوکوریوس با استفاده از فرمولها و نمودارها تعیین گردیدند . نتایج آزمایش ها نشان داد که تمامی پارامترهای فیزیکی بیولوژیکی وشیمیایی بجز فلوئور در محدوده استاندارد ملی وپائین تر از حداکثر مطلوب است. مقدار عددی بدست آمده از از اندیس های لانژلیه ,رایزنر و پوکوریوس نشان دهنده خورنده بودن آباست . کاهش وزن کوپن ۴۳۹ میلی گرم در طولیک ماه است که بیانگر ۰/۳ میلی متر خوردگی درسال است .