سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نرگس قاضی زاده – رئیس گروه دفتر بررسیهای زیست محیطی سازمان آب و برق خوزستان
بهارک شنی زاده – کارشناس دفتر بررسیهای زیست محیطی سازمان آب و برق خوزستان
شکوه دهکردی – کارشناس دفتر بررسیهای زیست محیطی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

فعایتهای مختلف ان سانی منوط به وجود آب می باشدو به همین دلیل نیز تمدنها بطور غالب در مجاورت منابع آبی رشد و گسترش یافتند این مسئله از یکسو سبب پیشرفت جوامع و از سوی دیگر سبب بروز آلودگیهای مختلـف در منابع آبی می گردد . یکی از رودخانه هایی که بواسطه تخلیه انواع پسابها تحت تـأثی ر قـرار گرفتـه رودخانـه کارون بزرگ است . با توجه به اهمیت بالای رودخانه کارون به سبب تأمین آب برای جوامع اطراف خود و همچنین جایگـاه ویـژه ای که مسئولین مملکتی در سیستهای توسعه کلان اقتصادی – اجتماعی شور برای این رودخانه از جنبـه تـأمین آب
مصرفی شهرها، صنایع و طرحها ی تولید کشاورزی مهم از قبیل طرح توسعه نیـشکر و صـنایع جـانبی در نظـر Krenekel & بـر اســاس اسـتاندارد جهــانی ۱۳۸۳-۸۴ گرفتـه انــد، کیفیـت آب ایــن رودخانـه در ســال. مورد مطالعه قرار گرفت نتایج این بررسی نشان داد که بر اساس این استاندارد مطلوبترین وضعیت کیفـی بـه لحـاظ پارامترهـای دمـا، دایت الکتریکی، کلرید، سولفات، فسفات، نیترات، BOD,DO,COD مربوط به ایستگاه دز – دزفول می باشـد که این ایستگاه بواسطه واقع شدن در بالادست رودخانه دز و عدم ورود پسابهای عمده حایز این شرایط شـده است و ایستگاههای گرگر – بندقیر، ا یستگاه ۱۲ ، دز – بامدژ، کوت امیر و کـارون – بنـدقیر بـه ترتیـب وضـعیت نامطلوبتری از لحاظ کیفی دارند . این مسئله به تجمع استخرهای پرورش ماهی، وجود شالیزارها، تخلیه پسابهای خروجی زهابهای صنایع نیشکر و همچنین فاضلابهای شهری مربوط می شود .