سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیاوش رضا زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست و کارشناس مسئول آزمایشگاه ادار
زهرا غنوی – کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین

چکیده:

با رشد جمعیت و استفاده ی بی رویه از منابع طبیعی و تولید فراوان محصولاتزائد یافتن محل دفن جدید زباله در حاشیه شهر ها بسیار مشکل است.دلیل اصلی مخالفت شهروندان در احداث مکان های جذیذدفن زباله آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی اثرات زیست محیطی شیرابه ی زبا له ها و عدم رعایت اصولو استانداردد هاست که سلامتی افراد و محیط زست را به مخاطره می اندازد . به دلیل حرکت بسیار کند آبهای زیر زمینی بعد از شروع آلودگی بایستی ساها بگذرد تا تاثیرات آلودگی در چاهی ظاهر شود و روی همین اصل سالهای زیادی لازم است تا منابع آبی آلوده شدهبعد از اینکه منبع آلودگی حذف شدبه حالت نخستین باز گردد.روزانه حدود ۳۵۰ تن زبالهدر شهر قزوین تولید و در حاضر در جایکاه قدیمی در مجاورت شهرک صنعتی لیا واقع در جنوب شهر در زمینی هموار و شیب کم تر از۳% بدون بستر سازی مناسب بر روی نهشته هایی از جنس شنی و رسی به روش تلنباری با لایه های پوششی ضعیف تخلیه می گردد.شیرابه زباله این جایگاه تهدید کننده ی جدی کیفیت آبهای سطحی و زیر زمینی منطقه است.بر اساس نتایج مطالعه ی آبهای زیرزمینیمجاور محل دفن زباله و کیفیت شیرابه ی زباله در سال ۱۳۸۱ میزان برخی از کاتیون ها و آنیون های آبهای منطقه بیش از حد آب استاندارد گزارش شده است.نظر به اینکه آبهای زیر مینی این منطقه موارد استفاده ی متعدد ی برای ساکنین منطقه و صنایع دارد برای جلوگیری از آلودگی اقدام های محافظتی ویژه یی باید به اجرا در آید.در سالهای اخیربا عمال فشار های نظارتی از طرف سازمانها ی متولی به خصوص اداره ی حفظ کل محیط زیست قزوین وضعیت محل دفن زباله از نظر عدم تخلیه ی برخی پسماندها ی صنعتیو پوشش دادن ننسبی زباله ها با خاک اندکی بهتر از سالهی گذشته است.به منظور تعیین اثر اقدامات انجام شده در یک سال گذشته مجددا از محلهی نمونه برداری شده قبلی نمونه برداری شیرابه و آبهای زیر زمینی انجام شد.نتایج نشان میدهد کیفیت شیرابه کاملا دارای تغییرات مثبت و به سمت بهبودی رفته و میزان برخی از پارامتر های فلزی کاهش و برخی افزایش افته اند.