سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حسین سپیدنامه – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه ازاد اسلامی واحدشوشتر دانشکده علوم آب شوشتر ایران
بهروز دهانزاده – هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحدشوشتر دانشکده علوم آب شوشتر ایران

چکیده:
کشت و صنعت سلمان فارسی در فاصله حدود ۴۰ کیلومتری از اهواز در مسیر جاده اهواز- آبادان قرار دارد و دارای مساحت حدود ۱۲ هزار هکتار است که با بهره برداری از آب رودخانه کارون ، سالیانه مقادیر زیادی رسوب به وسیله جریان آب به ش بکه آبیاری و مزارع منتقل می شود. در این تحقیق با کمک از آمار و اطلاعات سالیانه و ماهانه دبی و رسوبات رودخانه کارون و همچنین آب مصرفی و سازه های موجود در طرح و با استفاده از برنامه رایانه ای شارک ، میزان رسوبات ته نشینی در سال های ۸۵ الی ۹۲ و هچنین رسوبات ته نشین شده به تفکیک ماه های سال ۹۲ مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که با افزایش مصرف آب و به طبع افزایش سرعت در کانال ها ، حجم رسوبات کاهش یافته است بطوریکه کمترین حجم ته نشینی در مردادماه با ۱۱۹ مترمکعب و بیشترین حجم ته نشینی رسوب در اسفند با ۲۸۰۲۴ مترمکعب بوده است. بیشترین حجم رسوبات به میزان ۴۹۱۴۲ مترمکعب همزمان با بیشترین حجم مصرفی آب در سال ۹۱ بوده است . با وجود افزایش آب مصرفی طرح در سال های متمادی و به طبع آن افزایش میزان رسوبات ته نشین شده در شبکه ، درصد ته نشینی رسوبات نسبت به آب ورودی کاهش یافته است و این موضوع به واسطه افزایش سرعت جریان در کانال ها و کاهش سرعت ته نشینی روی داده است. مجموع مقادیر احجام با توجه به ارقام بدست آمده نشان می دهد که مقدار رسوب در کانال ها بستگی مستقیم به غلظت جریان رسوب دارد