سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مژگان ولی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی کریمیان اقبال – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شورشدن خاکها در مناطق خشک و نیمه خشک یک معضل جدی برای توسعه کشاورزی و استفاده پایدار از منابع خاک و آب میباشد. در کنار عوامل اولیه ایجاد کننده شوری خاک، انسان با اعمال روشهای نادرست مدیریتی تاثیر چشمگیری در ایجاد شوری ثانویه دارد. انسان به عنوان یکی از عوامل موثر در شورشدن خاک معرفی گردیده که با ازبین بردن پوشش گیاهی، آبیاری بیرویه با آبهای شور و لبشور، عدم مدیریت صحیح و تسطیح نامناسب اراضی موجب شورشدن خاک میگردد. به منظور بررسی تاثیر توسعه فعالیتهای کشاورزی بر روی تخریب اراضی و افزایش شوری خاک، منطقه شمس آباد استان قم با مساحت حدود یازده هزار هکتار برای این مطالعه انتخاب گردید.