سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی موسی حدادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب , گروه مهندسی شیمی
عبدا… ترجمان – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده:

با توجه به پیشرفت تکنولوژی غشاء در ۳۰ سال گذشته , فرآیندهای مرتبط با غشاء رشـد چـشمگیری داشته اند . یکی از این موارد فرآیند کلر آلکالی جهت تولید کلر و سود سوزآور می باشد .
پیشرفت تکنولوژی غشاء و تاثیر آن بر روی فرآیند کلر آلکالی از دو دیدگاه انـرژی و مـسائل زیـست محیطی قابل بررسی می باشد , بدین صورت که نگرانی های زیس ت محیطی حاصل از سل های جیوه ای و دیافراگمی با تکامل پیشرفت تکنولوژی آنها بر طرف گـشته و میـزان مـصرف انـرژی مخـصوصاً در فرآیندهای دیافراگمی و غشائی کاهش چشمگیری یافته اسـت و هـم اکنـون هـم ایـن رونـد ادامـه دارد . تحقیقات اخیر در مورد سل غشائی بیشتر به مسائل بهینـه سـا زی سـلها , کاتـدهای دپلاریـزه و دینامیک سیالات متمرکز شده است .
در این مقاله سعی بر آن بوده , تا ضمن بررسی روند تکاملی سل غشائی به بررسی مزیت ها و معایب سل غشائی و همچنین پارامترهای موثر بر عملکرد سل غشائی پرداخته شود . در پایـان بـا توجـه بـه وضعیت گذشته , حال و آم ارهای منتشر شده از سوی صاحبان این تکنولوژی , آینده تکنولوژی سلهای غــشائی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه بیــانگر کــاهش میــزان مــصرف انــرژی ازبه KWh/ton NaOH) 2100 در سال ۲۰۰۵ KWh/ton NaOH) 1400 در سال ۲۰۱۰ می باشد.