سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی جلیلیان – دانشجوی دکتری زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
داریوش مظاهری – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران,
رضا توکل افشاری – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
حمید رحیمیان – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

برای تعیین مناسبترین تاریخ کاشت و پیش بینی زمان جوانه زنی و سبز شدن در شرایط مزرعه ، اطلاعاتی ازجمله دمای پایه جوانه زنی و واحدهای گرمائی لازم برای سبز شدن ارقام مختلف چغندرقند مورد نیاز میباشد. براین اساس در این تحقیق روند جوانه زنی بذر هفت رقم منوژرم چغندرقند ایرانی (شیرین، رسول، ۴۳۶، ۴۲۸، ۲۷۶، ۷۲۳۳ و BR1) در دماهای مختلف از صفر تا ٣٦ درجه سانتی گراد، به فواصل سه درجه در آزمایشگاه و همچنین روند سبز شدن این ارقام در شرایط مزرعه طی دو سال زراعی (۸۳-۱۳۸۲) و در هر سال با دو تاریخ کاشت مورد بررسی قرار گرفت . در آزمایشگاه دمای حداقل، حداکثر و بهینه جوانه زنی، زمان رسیدن به ٥٠ درصد جوانه زنی و واحدهای گرمائی برای رسیدن به این زمان و همچنین دمای پایه جوانه زنی برای ارقام مختلف چغندرقند تعیین شد . در شرایط مزرعه نیز روند سبزشدن و واحدهای گرمائی موردنیاز تا سبز شدن در هر تاریخ کاشت محاسبه و تعیین گردید . نتایج نشان داد که دمای پایه برای جوانه زنی در ارقام مختلف بین دو تا سه با میانگین ۲/۶ درجه سانتی گراد می باشد . درصد جوانه زنی بذر چغندرقند در دمای ١٢ تا ٢٧ درجه سانتی گراد بیشترین مقدار بود، اما دمای اپتیمم جوانهزنی دامنهائی از ٢٤ تا ٢٧ درجه میباشد که بیشترین سرعت جوانه زنی وجود دارد . ارقام چغندرقند مورد بررسی به طور متوسط تا زمان ۵۰ درصد جوانه زنی به حدود ۵۱ درجه روز و برای سبزشدن در شرایط مزرعه به ١۵۴ درجه روز واحد گرمائی نیا ز دارند.