سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین موحدیان عطار –
افشین تکدستان –

چکیده:

تصفیه فاضلابها همواره با تولید دو بخش مجزای پساب و لجن همراه می باشد، از این میان پسابها غالباً بعد از یک تصفیه ثانویه کیفیتی مطلوب جهت دفع به محیط دارند در حالیکه لجن ها به دلیل آلودگی بسیار زیاد نیاز به تصفیه و تثبیت دارند. لجن خام دارای انواع وسیعی از میکروارگانیسمهای بیماریزا از قبیل باکتریها، ویروسها، پروتوزئرها و انگلها می باشد که غلظت این عوامل بیماریزا در لجن خیلی بیشتر از فاضلاب می باشد،بنابراین جهت کاهش این عوامل بیماریزا در لجن بایستی تصفیه ای روی آن صورت گیرد. فرآیندهای تصفیه لجن، از قبیل هضم هوازی موجب کاهش مقادیر بسیار زیادی از این عوامل بیماریزا در لجن می شود تا بتوان لجن را جهت استفاده در زمینهای کشاورزی و غیر کشاورزی یا دفع سطحی بکار برد. هضم هوازی لجن بیشتر جهت تثبیت لجن فعال یا مخلوطی از لجن اولیه و ثانویه بکار می رود. بر طبق نظر سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا هضم هوازی از نظر کاهش پاتوژن جزء یکی از فرآیندهای PSRP (فرآیندهایی که بطور قابل ملاحظه ای پاتوژنها را کاهش می دهند) می باشد. در این تحقیق بمنظور بررسی روند حذف عوامل بیماریزا در هاضم هوازی و مقایسه آن با استانداردهای پیشنهادی EPA جهت استفاده و دفع لجن، پایلوتی از هضم هوازی تاپیوسته در آزمایشگاه بهداشت محیط دانشکده بهداشت اصفهان راه اندازی شد و در آن مخلوطی از لجن اولیه و ثانویه تصفیه خانه جنوب اصفهان بمدت ۳۲ روز هوادهی شد و بعد از گذشت زمان ماند ۵، ۱۲، ۱۸، ۲۶ و ۳۲ روز از لجن درون هاضم هوازی مستقیماً نمونه برداری شد و جامدات فرار، کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی، سالمونلا و تخم انگل آن اندازه گیری شد.میزان کاهش آنها بعد از زمانهای ماند فوق به ترتیب به ۶۱/۲۱، ۹۹/۶۴، ۹۹/۲۵، ۸۶/۱۵ و ۱۶/۶۶ درصد رسید و میزان SOUR نیز در ۲۱ روز زمان ماند، ۰/۷۸ میلیگرم اکسیژن در ساعت در هر گرم از جامدات کل لجن شد. در نتیجه لجن حاصل از هضم هوازی قادر به برآورد مقرارت کاهش پاتوژن در کلاس A نمی باشد، اما مقررات کاهش پاتوژن در کلاس B را برآورد کرده و قادر است مقررات کاهش جذب ناقل را نیز برآورده کند.