سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدعلی میرزا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک
حسین میرسیدحسینی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک
محمد معزاردلان – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک
مرضیه شیردست – دانشجوی کارشناسی دانشکده آب و خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه

چکیده:

با توجه به نیاز روزافزون جمعیت در حال رشد جهان به مواد غذایی و محدودیتهای بهره برداری از اراضی ، به ناچار افزایش تولید در واحد سطح امری است اجتناب ناپذیر.در حال حاضر یکی از ابزارهای دستیابی به این هدف استفاده از کودهای شیمیایی، به ویژه کودهای نیتروژن دار می باشد. به گفته برخی از محققین بزرگترین مشکل جهان امروز کمبود نیتروژن است و در حال حاضر برای تامین غذای مردم جهان به کاربرد ۸۰ میلیون تن نیتروژن بصورت کود نیاز است. علیرغم نگرش های جدید زیست محیطی و کشاورزی پایدار که تاکید بر تولید محصولات زراعی با
استفاده کمتر از مواد شیمیایی دارد، استفاده از کودهای شیمیایی همچنان پابرجاست و تنها استفاده از کودهای آلیبرای تولید کافی نیست.( ۱) استفاده روزافزون و گاه بی رویه از منابع رایج کودی نیتروژن دار( مانند اوره ) نه تنها نتیجه مطلوب را در پی نداشته است( به علت عدم دسترسی به موقع گیاه به کود و هدررفت نیتروژن) بلکه باعث آلودگی وسیع و گسترده آب های زیرزمینی و محیط زیست (نظیر تخریب لایه ازن ) در اثر فرآیندهایی مانند تصعید و آبشویی و نیترات زدایی گردیده است.( ۲و ۳). در این شرایط استفاده از منابع جدید و متفاوت کودی نظیر کودهای کندرها که نیتروژن را به آرامی آزاد ساخته و در اختیار گیاه قرارمی دهد، امیدها را برای افزایش کارایی استفاده از کود و کاهش خطرات زیست محیطی افزون کرده است. مصرف کودهای کندرها درکشورهای توسعه یافته جهان همانند آمریکا و ژاپن طی ده سال گذشته دوبرابر شده و به بیش از ۵۶۰۰۰۰ تن رسیده است ( ۲). سابقه استفاده از این کودها در ایران زیاد نبوده و تنها چندواحد تولید کود اوره با پوشش گوگردی با ظرفیت کم را شامل می گردد. مصرف عمده ازت در کشور بصورت اوره و فسفات آمونیم است که عمدتا با توجه به راندمان مصرف پایین آن خطرات افزایش آلودگی آب و خاک را بدنبال خواهد داشت این امر اهمیت هرچه بیشتر لزوم بررسی و پژوهش در زمینه کاربرد کودهای کند رها را در کشور روشن می سازد. این تحقیق به منظور مقایسه کاربردی تعدادی از این کودها با کودهای رایج ازتی انجام شده است.