سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حامد اسکندری دامنه – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه تهران
الهام رفیعی ساردوئی – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه تهران
مسلم برجی حسن گاویار – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران(نویسنده مسئول)

چکیده:
خشکسالی از نظر هواشناسی به حالتی از خشکی ناشی از کمبود بارندگی اطلاق می شود. برای بیان کمی این پدیده از شاخص های خشکسالی استفاده می شود. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از شاخص SPI ابتدا شرایط بلند مدت خشکسالی در دشت کوهدشت مورد بررسی قرار گیرد و سپس به بررسی ارتباط بین خشکسالی های رخ داده و سطح آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گیرد. برای بدست آوردن خشکسالی از داده های آماری بارندگی سالانه ۶ ایستگاه سینوپتیک و باران سنجی در منطقه و برای بدست آوردن افت سفره از داده های آب زیرزمینی ۶ چاه پیزومتری موجود در دشت استفاده گردید. نتایج این بررسی نشان داد که تمام ایستگاه ها در منطقه مورد مطالعه با دوره های خشکسالی مواجه بودند. در رابطه با تأثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی نیز مشخص شد که خشکسالی های رخداده در افت سطح آب زیرزمینی تأثیر بسزایی گذاشته اند.