سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیامک احمدی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دز
علی روحانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمدحسن ایازی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

متعاقب احداث سدهای مخزنی در عرض رودخانه ها و رسوبگذاری جریانات سیلابی تغییراتی در شرایط هیدرودینامیکی جریان اب مخزن بوجود امده و به دنبال آن با کاهش سرعت جریان و تهنشست مواد رسوبی تغییراتی در مورفولوژی مخزن ایجاد و بالاخره با کاهش حجم مخزن عمر مفید آن کاهش می یابد. بررسی چگونگی تغییرات پروفیل طولی بستر ناشی از پدیده رسوبگذاری و تعیین محل تشکیل دلتا و روند پیشروی ان از اهمیت ویژه ای در هیدرولیک رسوب مخازن برخودار است دراین تحقیق ضمن تهیه برنامه کامپیوتری معادلات حاکم بر پدیده با اعمال شرایط مرزی درمورد سد کرخه تحلیل گردیده و نتایج حاصل از آن با داده های ناشی ازتحلیل پدیده با برنامه Hec-6 فرمول DEPO مورد مقایسه و ارزیابی قرارگرفته و بالاخره عمر مفید مخزن براورد و ارائه شده است.