سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی وفایی منش – کارشناس ارشد بخش مهندسی رودخانه، شرکت مهندسین مشاور لار
خسرو حسینی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

چکیده:

در این مطالعه مدل Hec-6 برای شبیه سازی رودخانه های آبرفتی به منظور بررسی رسوبگذاری مخازن سدهای ذخیره ای به کار گرفته شده و مطالعه موردی روی مخزن سد امیرکبیر انجام یافته است. نتایج حاصل از اجرای این مدل با هیدروگرافی انجام یافته در سال ۱۳۸۰ روی مخزن سد مزبور مقایسه گردیده است. همچنین توزیع رسوبات مخزن توسط دوروش تجربی افزایش سطح و کاهش سطح برآورد و نتایج آنها با نتایج مدل و هیدروگرافی مورد مقایسه قرارگرفته است و نشان داده است با وجود اینکه این مدل یک بعدی بوده و دارای نقاط ضعفی می باشد ولی می توان به نتایج آن اعتماد کرد کالیبراسیون مدل با هیدروگرافی انجام گرفته در مخزن سد نشان می دهد که اگر روند رسوبگذاری به همین منوال ادامه یآبد طی شصت سال از بهره برداری سد در حدود ۱۹ درصد حجم مخزن از رسوبات پر می شود.