سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدامیر امامی – کارشناس ارشد مهندسی رودخانه و رسوب، شرکت خدمات مهندسی برق ( مشانیر ) – مد
حسین محجوب – کارشناس مهندسی رودخانه و رسوب، شرکت مشانیر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدی
ابراهیم جباری – سرپرست گروه مهندسی رودخانه و رسوب، شرکت مشانیر – استادیار دانشکده ی عم
محمد علاقه مندان – مدیر امور مهندسی منابع آب، شرکت مشانیر – عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب،

چکیده:

ساخت سد بر روی رودخانه ها اثرات قابل توجهی بر رژیم جریان آب و رسـوب دارد و در دراز مـدت مـی توانـد موجب تغییرات در ریخت رودخانه و مخزن سد و محیط زیست پیرامون آن گردد و عمر مفید مخـزن را کـاهش دهد . لذا پیش بینی میزان رسوب ورودی به مخزن سد و چگونگی توزیع آن در مخزن ، در طول مدت بهره برداری از سد حائز اهمیت می باشد . در این مقاله از بین روش های توزیع رسوب، روش تجربی کاهش سطح بـه منظـور برآورد روند رسوبگذاری در مخزن سد دز به کار رفته است . به منظور واسنجی مدل، هیدروگرافی اولیه ی انجـامشده در سال ۱۵۳۱ مبنا قرار داده شده و براساس هیدروگرافی سال ۲۸۳۱ و ارقام صفر جدید مخـزن و حجـم مفید مخزن در تراز های مختلف ، ضرایب روش فوق تدقیق شده است . از ضرایب واسنجی شده می تـوان جهـت پیش بینی توزیع رسوب در سال های آ تی استفاده نمود . ً مسلما استفاده از مدل واسنجی شده با واقعیت، می تواند خطاهای مدل را در پیش بینی های آینده تا حدود زیادی کاهش دهد