سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جبرائیل ملکی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
رضا منعم – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
حمیدرضا محبی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

به منظور بررسی روند رشد و عملکرد هفت رقم امیدبخش و تجاری پنبه، آزمایشی در مزرعه موسسه تحقیقات پنبه (معاونت ورامین ) به اجرا درآمد تیمارها عبارت بودند از رقم تجارتی ورامین (شاهد) و ارقام امیدبخش سیندوز، شیرپان، سای اکرا، ۳۱۲ – ۸۱۸، ASJ2 و رقم گلاندلس پاک. تجزیه و تحلیل روند رشد از روی میزان تجمع طبیعی مواد خالص فتوسنتزی در طول مدت رشد گیاه و اندازه گیری شاخص سطح برگ، وزن خشک برگ و وزن مادهخشک کل در فواصل مکرر صورت گرفت . افزون بر این، معیار حرارتی و عملکرد دانه ارقام در دو چین با فاصله زمانی یک ماه اندازه گیری شد . نتایج به دست آمده نشان داد که ماده خشک کل، شاخص سطح برگ و وزن خشک برگ نسبت به دو معیار تقویم زمانی (تعداد روزهای پس از کاشت ) و حرارتی (درجه روزهای رشد ) به صورت منحنی سیگموئیدی تغییرکرده به طوریکه در ابتدای رشد با سرعت کمی افزایش یافته و پس از مدتی روند افزایشی شدیدی پیدا می کند تا به نقطه اوج که ۱۵۰-۱۲۵ روز بعد از کاشت می باشد، برسد سپس در مراحل پایانی رشد گیاه دوباره کاهش می یابد . حداکثر ماده خشک کل، وزن خشک برگ و شاخص سطح برگ در ۱۲۵ روز پس از کاشت به مقدار ۱۳۹۰ گرم در مترمربع مربوط به تیمار ASJ2، به ترتیب ۳۳۰ گرم درمترمربع و ۶/۳ برای تیمارهای اکرا بود . بررسی تغییرات عملکرد نیز نشان داد که تفاوت معنی داری بین عملکرد کل تیمارها وجود نداشته و ارقام ASJ2 و ۳۱۲-۸۱۸ بعد از رقم ورامین با ۶۰۲۰ و ۵۷۰۵ کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد وش را داشتند. بنابراین با توجه به روند رشد، عملکرد و ویژگی های ژنوتیپی، به نظر میرسد که دو رقم امیدبخش ۳۱۲-۸۱۸ و ASJ2 را میتوان در منطقه مورد کشت قرار داد.