سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول قبادیان – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
محمود شفاعی – استاد گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی آب دانشگاه شهید چمران

چکیده:

محل تلاقی به محدوده ای گفته می شود که جریان آب دو رودخانه بهم می پیوندد. در این محل الگوی جریانبه گونه ای است که چاله فرسایش عمیق در بستر، فرسایش سواحل، رسوب گذاری و بالاخره گردابهای قوی به وجود می آید که باعث ایجاد خسارت به ابنیه مجاور تغییر مورفولوژی رودخلنه در محل تلاقی و نیز مشکلاتی را برای کشتیرانی فراهم می کند. بررسی این پدیده ها به مهندسین کمک خواهد کرد تا با پیش بینی صحیح نسبت به طراحی ابنیه های مجاور اقدام نمایند. در این مقاله کلیه مطالعاتی که تا کنون انجام شده است بررسی و عوامل موثر در ایجاد و تشدید این پدیده ها شناسایی و پارامترهای بی بعد استخراج شده اند. نتایج این بررسی نشان می دهد که به منظور کنترل پدیده های فرسایش و رسوبگذاری در این محل و به حداقل رساندن خسارت وارده در سالهای اخیر مطالعاتی عمدتا در آزمایشگاه آن هم در فلوم های کوچک و یا در فغیاب رسوب انجام شده است. نتایج مبین این است که تا کنون مطالعه سیستماتیکی که همزمان تاثیر پارامترهای مهم را در نظر بگیرد انجام نشده است. در این مطالعه پارامترهای بی بعد موثر تعیین و راهکارهای لازم برای مطالعات بعدی مشخص گردیده است.