سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا موسویان – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان
رویا عطایی – کاردان بهداشت محیط مرکز بهداشت استان
آرزو زارعی – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان
حسین صفاری – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان

چکیده:

تصور یک محیط بهداشتی و سالم بدون آب ممکن نیست . توسعه بهداشت و حفاظت از محیط زیست همواره به تامین آب سالم و حفاظت از منابع آب وابسته است و در طول تاریخ اجتماعات انسان همیشه در کنار منابع آبی اسکان یافته اند . برای تامین آب سالم لازم است تلاشهای فراوان از نظر فنی و بهداشتی به عمل آید و هزینه ای هنگفت صرف شود تا آنجا که برای آشامیدن فراهم گردد و نیز عاری از عوامل بیماری زا گردد . کیفیت میکروبی آب های آشامیدنی بر اساس تعداد و تکرار انواع خاصی از باکتری ها که به عنوان باکتری های شاخص معروفند بررسی می گردد ، حضور این باکتری ها در آب دلیل بر آلودگی آب می باشد .گندزدایی آب ها برای از بین بردن میکروارگانیسم ها ی بیماریزا انجام می گردد . متداول ترین روش گند زدایی آب استفاده از کلر و ترکیبات آن است . کنترل و پایش آب در مناطق روستایی عامل مهمی در جهت ارتقاء سطح شاخص های کنترل کیفی می باشد. در این تحقیق که ۸۰ در مناطق روستایی – از نوع توصیفی – تحلیلی است مقایسه بهبود شاخص کلر باقیمانده و نمونه برداری میکروبی در سالهای ۸۴ شهرستان لنجان مورد بررسی قرار گرفت، بر اساس نتایج بدست آمده بهبود وضعیت کلر سنجی موجب بهب ود نتایج آزمایشات میکروبی گردیده است .