سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جلال الدین محمد محزونی – کارشناس هواشناسی- کارشناس ارشد هواشناسی
محسن عراقی زاده – مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان کرمان

چکیده:

در مقاله حاضر به بررسی یکی از تغییرات و ناهنجاریهای اقلیمی بنام خشکسالی پرداخته شده است. عوامل موثر برای تغییرات و ناهنجاریها، دما و بارندگی است و از ترکیب این دو عامل در تعیین اقلیم و بررسی شاخص خشکسالی در نمودارهای آمبروترمیک استفاده شده است. برای بررسی و رسم نمودارها، آمار، دما و بارندگی ۳۰ ساله شهر در کرمان و بم (۱۹۸۹-۱۹۶۰) به عنوان نرمال استاندارد اقلیمی دوره ۱۰ ساله (۱۹۹۹-۱۹۹۰) برای مقایسه استفاده شده اند پس از بررسی و رسم نمودارها در کرمان و بم(دما و بارندگی در ده ساله اخیر) مشاهده می گردد که در کرمان به میزان ۱۰ روز به تعداد روزهای خشکی در ده ساله اخیر نسبت به نرمال استاندارد اضافه شده و دما به میزان ۱/۶ درجه افزایش داشته ولی به واسطه افزایش بارندگی در فصل بهار در مجموع، سطح زیر منحنی نمودار آمبروترمیک در ده ساله اخیر نسبت به نرمال استاندارد به میزان ۴/۳% کاهش یافته و در شهر بم با وجود دوره خشکی در هر بررسی ۳۰ ساله و ۱۰ ساله " نشانگر طول دوره خشکی سراسر سال" افزایش دما به میزان ۰/۷ سانتیگراد" افزایش بارندگی به میزان ۱/۶ میلیمتر و سطح زیر منحنی (خشکی) به میزان ۲/۳% کاهش داشته است.