سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدیجه خوش نفس – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه تبریز
مرضیه اسمعیل پور –

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از شاخصReconnaisance Drought Index) RDIخشکسالی در ایستگاه تبریز در طی دوره آماری۲۰۰۵-۱۹۶۲ مورد مطالعه قرار گرفته است. این شاخص بر خلاف سایر شاخصهای خشکسالی از تبخیر- تعرق پتانسیل استفاده می کند. بنابراین قادر است خشکسالی را با دقت واطمینان بیشتری برآورد کند. میزان تبخیر- تعرق پتانسیل با استفاده از رو شهارگریوز- سامانی درنرم افزارREF-ETمحاسبه شده است. سپس رابطه خشکسالی و تغییر اقلیم در این ایستگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بررسی تحقیقات انجام شده نشان می دهد که همبستگی مثبت و معنی داری بین تغییرات دمایی تبریز و کره زمین وجود دارد به طوری که در سال های آینده متوسط دمای تبریز به ۱۶/۶درجه سانتیگراد خواهد رسید. نتیجه بررسی خشکسالی با استفاده ازRDIاستاندارد شده نشان می دهد که در تبریز زمان افزایش دما مصادف با آستانه های منفی شاخص خشکسالی است که بیانگر تشدید خشکسالی در سا لهای اخیر می باشد