سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد آقاپور صباغی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حامد رفیعی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه، دانشگاه تهران
موژان حق شنو – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه، دانشگاه
عهدیه عزیزان – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

با توجه به نقش حیاتی آب در ادامه بقای انسان و اکوسیستم طبیعت، سیاستگذاری مناسب در این بخش بویژه با شرایط خشکسالی اخیر در جهان بسیار حائز اهمیت خواهد بود. با توجه به اهمیت رودخانه هیرمند در منطقه و آبدهی تالابهامون، پرداختن به شرایط آینده این رودخانه بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این مطالعه بهبررسی روند و پیش بینی میزان بارندگی در منطقه جهت برآورد میزان آبدی رودخانه هیرمند در دورههای آتی میپردازد. برای این منظور روشهای مختلف جهت پیشبینی مقادیر آتی بارندگی برازش گردید. نتایج حاکی از آن است که مدل ARMA(4.4) جهت پیش بینی مقادیر آینده بارندگی مناسب بوده است. از این رو، از مدل حاضر برای پیش بینی مقادیر بارندگی در سه سال آینده در هیرمند استفاده شده است. انتخاب این الگو وابستگی میزان بارندگی هر سال را به ۴ سال قبل خود نشان میدهد.