سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین مولائیان – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه بوعلی،
رسول واعظ ترشیزی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمد علی موسوی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه،
رضا توحیدی – کارشناس تحقیقات مرکز تحقیقات کارشناس تحقیقات مرکز تحقیقات

چکیده:

در بررسی حاضر روند فنوتیپی و ژنتیکی صفات وزن تولد، ۳ ماهگی، ۶ ماهگی، ۹ ماهگی و ۱۲ ماهگی گوسفندان نژاد سنجابی ایستگاه مهرگان، رکوردبرداری شده طی ۱۱ سال (۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹) ، مطالعه شد . ابتدا با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و روش آزمون نسبت درستنمایی مناسب ترین مدل مشخص شد و سپس با تجزیه و تحلیل چند متغیره مولفه ها و پارامترهای ژنتیکی صفات همراه با ارزش های اصلاحی حیوانات برآورد شدند . در همه صفات عوامل سال،فصل تولد، جنس بره، تیپ تولد بره و سن مادر در زمان زایش بره و سن وزن کشی بره ها (متغیر کمکی جز برای وزن تولد ) به عنوان عوامل ثابت در نظر گرفته شدند . روند فنوتیپی و ژنتیکی صفات از تابعیت متوسط ارزش های فنوتیپی و اصلاحی حیوانات از سال تولد برآورد گردید. نتایج تجزیه و تحلیل یک متغیره نشان داد که مناسب ترین مدل برای همه صفات مدل دارای اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و اثر باقی مانده دائمی مادری باشد . وراثت پذیری وزن تولد، وزن ، شیرگیری، وزن ۶ ، ۹ و ۱۲ ماهگی با استفاده از تجزیه و تحلیل ۵ متغیره و مدل مناسب به ترتیب ۰/۳۱۵ ، ۰/۱۰۰ ، ۰/۲۰۹ ، ۰/۲۶۴ و ۰/۲۳۸ و نسبت واریانس محیطی دائمی مادری به واریانس فنوتیپی برای صفات فوق به ترتیب ۰/۱۴۰ ، ۰/۲۵۱ ، ۰/۲۳۴ ، ۰/۱۹۰ و ۰/۱۶۳ بودند . روند فنوتیپی برای صفات وزن تولد، وزن از شیرگیری، وزن ۶ ، ۹ و ۱۲ ماهگی به ترتیب ۰/۰۰۴- ، ۰/۰۳۴- ، ۰/۱۱۲- ، ۰/۱۴۴ و ۰/۲۴۱ کیلوگرم و روند ژنتیکی آنها ۰/۰۱۰ ، ۰/۰۵۶ ، ۰/۰۸۸ ، ۰/۰۸۸ ، ۰/۱۰۲ ، ۰/۱۰۱کیلوگرم بود . این نتایج نشان می دهد که صفات رشد در گوسفندان سنجابی از لحاظ ژنتیکی در حال بهبود بوده ولی سرعت آن بسیار ناچیز می باشد.