سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ترلان نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جنگلداری، گروه جنگلداری دانشکده منابع طب
سیدمحمد حسینی نصر – استادیاران گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورز
حمید جلیلوند – استادیاران گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورز
سیدکاظم بردبار – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

زربین یکی از گونههای ناشناخته سوزنیبرگی است که در اکثر نقاط خشک و مرطوب ایران به طور طبیعی انتشار یافته است. ویژگیهای اکولوژیکی این گونه به طور جامع شناخته شده نیست. در این بررسی خصوصیات اکولوژیکی شامل: خاک، اقلیم و زمین شناسی منطقه و ویژگیهای کمی و کیفی شامل: ارتفاع درختان، قطر برابر سینه، شادابی و کیفیت تاج و کیفیت تنه درختان زربین رویشگاه خرقه فیروز آباد فارس مورد مطالعه قرار گرفت. رویشگاه خرقه در دامنه ارتفاعی ۱۵۵۰ تا ۱۶۰۰ متر از سطح دریا با شیب غالب۱۲-۳۰ درصد و ۶۰-۳۰ درصد قرار دارد. بیشترین پراکنش درختان بر روی شیب ۳۰ تا ۶۰ درصد مشاهده شد. به لحاظ محدود بودن سطح رویشگاه زربین و منحصر به فرد بودن آن، آماربرداری صد در صد از مؤلفه های کمی و کیفی درختان انجام شد. میانگین بارندگی این رویشگاه برابر ۴۵۵ میلیمتر، اقلیم منطقه بر اساس روش تجربی دومارتن، نیمه خشک بوده و دارای خاکهایی با بافت سبک و قلیایی میباشد نتایج نشان داد که میانگین قطر برابر سینه و ارتفاع درختان به ترتیب ۹۷ سانتیمتر و ۱۴/۰۸ متر میباشد. مشخصات درختان نشان میدهد که این توده کهنسال بوده و از لحاظ ژنتیکی با ارزش میباشد. با وجود سن زیاد، درختان توده از لحاظ شادابی و کیفیت تاج در وضعیت خوبی بوده و بذردهی درختان نیز مناسب میباشد. ولی آتش زدن درختان و قطع انشعاب اصلی آنها باعث تخریب تعداد زیادی از پایهها گشته است. رویشگاه فوق یک توده همسال بوده که با مشکل عدم زاد آوری مواجه شده است