سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فریده ثقفی خام – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
حسن امیرآبادی زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
براتعلی غلامی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

در این تحقیق رویشگاه های گیاه، Bromus kopetdaghensis Drobov در استان خراسان تعیین و خصوصیات رویشگاهی آن شامل توپوگرافی، خاکشناسی، ارزیابی منابع، زمین شناسی و اقلیم بررسی گردید. بر اساس مطالعات بعمل آمده در میان گونه های Bromus چند ساله در خراسان، گونه Bromus kopetdaghensis که از گیاهان با ارزش مراتع خراسان است بیشترین درصد پوشش را دارا است. این گیاه در کوهستان های شمالی استان (هزار مسجد، بینالود، کپه داغ و آلاداغ) از ارتفاع ۱۳۰۰ متر تا ۲۶۰۰ متر در جهات و در شیب های مختلف رویش دارد. گسترش این گیاه بیشتر بر روی سنگ های آهکی است و نتایج آنالیز خاک رویشگاه ها نیز مؤید بالا بودن آهک در خاک بود. نتایج آنالیز کلی داده ها نشان دهنده معنی دار بودن و همبستگی مثبت بین درصد پوشش و ارتفاع منطقه و همبستگی منفی بین درصد پوشش با میزان شیب منطقه بود. اما جهت جغرافیایی در آنالیز کلی تأثیر معنی داری را نشان نداد هر چند در هر ناحیه درصد پوشش و تراکم گیاه در شیب های شمالی بیش از شیب های جنوبی بود. همچنین اندازه های گیاه (ارتفاع، قطر اج و یقه) همبستگی معنی داری را با تغییرات ارتفاع، جهت و شیب نشان نداد اما ضریب همبستگی بین تغییرات قطر تاج پوشش و قطر یقه گیاه ۹۰/۳ درصد و ضریب همبستگی تغییرات حجم گیاه و قطر یقه ۹۲/۳۵ درصد بود.