سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
رضا کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
جمشید اقبالی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
سیدسجاد حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی
پوریا سعدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:
در گذشته گیاهان دارویی به عنوان منبع اصلی مواد شفابخش، به طور وسیعی توسط مردم مورد استفاده قرار می گرفت، تا آنکه پس از به بازار آمدن داروهای شیمیایی استفاده از مواد طبیعی مذکور به طور چشمگیری کاهش یافت. در سال های اخیر، آشنایی علمی انسان با خواص طبیعی، زمینه ی استفاده ی روزافزون آنها را فراهم آورده است. لذا در این راستا این تحقیق به منظور بررسی نگرش مردم شهر نهاوند واقع در استان ه مدان، نسبت به مصرف گیاهان دارویی انجام شد. این مطالعه با روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه از افراد بالای ۱۵ سال انجام شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۸۰ مورد تعیین شد. نمونه های مورد مطالعه به روش نمونه گیری به صورت طبقه ای با انتساب صورت گرفت. پس از جمع آوری د ادهها، با استفاده از نرم افزار (SPSS(22 دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که گروه های سنی مسن تر نسبت به گروههای سنی جوان تر دارای نگرش مطلوب تر و مصرف بیشتری از داروهای گیاهی بدند. همچنین سطح آگاهی و مصرف گیاهان دارویی به شکل معنی داری در زنان بیشتر از مردان بود. مهمترین عامل عدم مصرف گیاهان دارویی توسط مردم این شهر، کمبود پزشک متخصص در زمینه ی گیاهان دارویی و عدم اعتماد مردم نسبت به این بدست آمد و در انتها نیز پیشنهاداتی جهت افزایش مصرف ا ین فرآورده ها و ترکیبات آورده شده است.