سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشید پژوم شریعتی – گروه بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک بنکدارپور – گروه بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا مهرنیا – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
محمدمهدی اکبرنژاد – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

این تحقیق مشاهدات مربوط به رژیمهای جریان حبابی در بیوراکتور ایرلیفت با گردش داخلی (با حجم ۰/۰۲۱متر مکعب * حاوی میکروامولسیون های مختلف آب در دیزل به عنوان محیط مدل فرآیند گوگرد زدایی زیستی با نسبت حجمی ۲/۵% الی ۴۰%آب در دیزل مورد مطالعه قرار گرفته است.همچنین آزمایشات با آبمقطر نیز جهت مقایسه صورت گرفته است. با افزایش نسبت آب در میکروامولسیونهای آب در دیرل تا ۴۰ % و یا افزایش مقدار مواد فعال سطحی بکار رفته در تهیه امولسیون سبب تغییر رژیم جریان حبابی از حالت یکنواخت به ضربه ای گردید. همچنین مشاهدات نشان داد که با تغییر در صد نسبت آب در دیزل چهار رژیم مشاهده شده است: رژیم جریان حبابی یکنواخت، رژیم جریان انتقالی، رژیم جریان غیر یکنواخت، رژیم جریان ضربه ایی. همچنین داده ها نشان داد همزمان با تغییر رژیم جریان سبب تغییر نگهداشت گاز در بیوراکتور ایرلیفت میگردد.