سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد تقی کربلائی – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات برنج مازندران
رضا اسدی – اعضای هیات علمی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور درمازندران
محسن عمرانی – دانشجوی کارشناس ارشد علف های هرز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدزمان نوری – اعضای هیات علمی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور درمازندران

چکیده:

محدودیت منابع آب در کشور و ضرورت توجه به مصرف بهینه آن جهت افزایش تولید برنج از یک طرف و تاثیر قابل توجه روش آبیاری در گسترش یا کنترل علف های هرز از طرف دیگر موجب اهمیت این مطالعه در شالیزار می باشد . به منظور مطالعه اثر آب بر رشد علف های هرز و عمل کرد ارقام برنج از یک طرح کرت های خردشده برپایه بلوک های کامل تصادفی با دو فا کتور ارتفاع آب پلات اصلی (پنج سطح) و تیمار ارقام به عنوان پلات فرعی (سه سطح ) با سه تکرار در سال ١٣٨٤ در مزرعه تحقیقاتی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور – آمل اجرا گردید . نتایج تجزیه واریانس نشان داد تیمار ر ژیم آبیاری بر روی تر اکم علف های هرز سوروف تاثیر معنی داری داشت . مقایسه میانگین تیمار های ر ژیم آبیاری نشان داد که تیم ار اشباع بیشترین تعداد سوروف و در گروه A قرار گرفت و در مقابل تیمار T2 با دور آبیاری ۸ روز کمترین مقدار سوروف در گروه B قرار گرفت . رژیم آبیاری بر روی عمل کرد و صفات تعداد پنجه و ارتفاع بوته برنج تاثیر معنی داری نشان نداد ، گرچه ارقام با همدیگر تفاوت معنی داری داشتند ، بطوریکه رقم طارم با ٢٥٨٣ کیلوگرم در هکتار کمترین و ارقام شفق و هیبرید به ترتیب با ٤٧٧٦ و ٤٥٩٤ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد و از لحاظ آماری تفاوت معنی داری داشتند.