سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا غفوری – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

باافزایش روزافزون استفادها زمنابع زیرسطحی مشکل نشست زمین ناشی ازاستخراج آب یا نفت به نحوفزاینده ای درمناطق مختلف دنیا خودنمایی می کند اهمیت این پدیده سبب شده که مطالعات زیادی دررابطه با پیش بینی میزان نشست و راه های جلوگیری ازاثرات مخرب آن به عمل آید اصلی ترین روشی که به این منظور به کارگرفته میشود استفاده ازمدل ریاضی این پدیده می باشد که با بسط روابط پیوستگی فاز سیال آب یا نفت و روابط تعادل برای فاز جامد خاک بدست می آید دراین مقاله ضمن تشریح یک مدل ریاضی برای این پدیده و بیان ویژگیها و تفاوت های آن با مدلهای مشابه نحوه حل این مدل به کمک روش اجزا محدود ارایه میگردد و همچنین جهت نمایش قابلیتهای این مدل نتایج بدست آمده ازحل یکمسئله نمونه ارایه میگردد