سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهتاب افلاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد در گرایش تکتونیک، پژوهشکده علوم زمین
محمدرضا قاسمی – پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

الگوی حوضه آبریز رودخانه ها دارای اطلاعات با ارزشیدرباره رژیم زمین ساختی کنونی و گذشته یک ناحیه هستند. نیمرخ طولی رودخانه ها به فرایند بر پایی اعمال شده حساس هستند و برای تشخیص ساختارهای فعال استفاده میشوند. مطالعه نیمرخ عادی و نیمه لگاریتمی رودخانه های دو حوضه آبریز نکا و ارم رود واقع در دامنه شمالی البرز خاوری و تهیه نقشه Sl منطقه نشان دهنده پیشروی به سوی باختر بیشینه فعالیت زمین ساختی در حوضه آبریزنکا می باشد. به گونه ای که در حال حاضر بیشترین آشفتگی در ارتباط با رودخانه های بخش مرکزی و کمترین آشفتگی در رودخانه های بخش باختری این حوضه دیده می شود. نیمرخ عادی و نیمه لگاریتمی رودخانه های حوضه آبریز زارم رود تغییرات شاخصی را در طول حوضه از خاور به باختر نشان نمی دهند که احتمالا در نتیجه یکنواختی عواملی مانند فعالیت زمین ساختی و مقاومت فرسایشی در این بخش از گستره مورد مطالعه می باشد.