سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
م بهزادی فر – تهران دانشگاه الزهراء دانشکده علوم گروه زیست شناسی
م کشاورزی – تهران دانشگاه الزهراء دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی
م سیفعلی – تهران دانشگاه الزهراء دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی
ز ناظم بکایی – تهران دانشگاه الزهراء دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی

چکیده:
زیرجنس Robertium ازجنس Geraniumخانواده شمعدانی واجدگونه هایی است که درنواحی مختلف ایران می رویند این گیاهان دارای ارزش زینتی دارویی مرتعی و علوفه ای هستند پس شناسایی آن ها جهت بهره وری بهتر ازاین منابع خدادادی و لزوم حفظ ذخایر ژنتیکی آن نکته ای درخور توجه است چرا که ممکن است عدم اگاهی ازاین مسئله پیش از بهره مندی ازمنافع آن این گیاهان را درمعرض خطر نابودی و انقراض قراردهد باتوجه به اینکه برخی ازگونه های این زیرجنس درشکل برگ و گلبرگ شباهت زیادی به یکدیگر دارند و این مسئله تفکیک آنها را ازیکدیگر دچار مشکل می نماید پس بررسیهای ریخت شناسی و ریزریخت شناسی این گیاهان جهت شناسایی دقیق تر آنها امری ضروری است دراین بررسی ۱۹صفت کمی و کیفی ازچهارگونه ازاینزیرجنس ها با نامهای G. mascatense, G. molle, G. albanum, G. pusillum از۸زیستگاه مختلف با استریومیکروسکوپ دیجیتال Dino-lite وهمچنین استریومیکروسکوپ euromex موردمطالعه قرارگرفت نتاجی تجزیه و تحلیل اماری نشان میدهد که صفاتی ازقبیل شکل برگ شکل بذر شکل قاچبر و تراکم آن دربرگ این گیاهان تفاوت دارد و ویژگیهای منحصربفردی برای هریک ازگونه ها تلقی میگردد که درشناسایی و تفکیک بهتر گونه های این زیرجنس ازیکدیگر بسیار موثر است لذا این صفات دارای ارزش افتراقی هستند