سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خلیل سرکاری نژاد – استادیار بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
مریم متحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز

چکیده:

گسل سبزپوشان یکی از گسلهای فعال راستالغز استان فارس می ب اشد. این گسل جزیی از گسلهای فعال و جدید کوهزایی زاگرس محسوب می گردد . لذا با استفاده از آنالیزهای ریز ساختاری و پتروفابریکی با استفاده ازe-twinو c-axis نمونه های جهت دار از خشلغزهای کلسیتی در محل حرکت این گسل، جهت محور فشارش (σ ( ۱و محورکشش(σ ( ۳با استفاده از U-Stageو برنامه Calcstressمورد کاوش قرار گرفت. جهت محور فشارش در این ، ناحیه روندNE-SW را نشان می دهد که با جهت برخورد صفحات عربی- اوراسیا مطابقت دارد.