سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
بشیر حیدریان – دانشجویکارشناسی ارشد دانشگاه تهران
محمود نیلی احمدآبادی – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
محمد حبیبی پارسا – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

فرایند تغییر شکل پلاستیکی توسط پرس زاویه ای با مقاطع یکسان ECAP) درچند دهه اخیر به عنوان یک روش با اعمال کرنش زیاد جهت دستیابی به ساختار ریزدانه با خواص مکانیکی بالا و ریزساختار یکنواخت مورد توجه قرارگرفته است آلیاژ آلومینیوم A(356 بهدلیل ساختار دندریتی و حضور فاز یوتکتیک ترد مستعد به شکست درا عمال کرنش به این روش می باشد ایجاد ریزساختار ریختگی ریز اولیه به همراه عملیات حرارتی منجر به بهبود انجام فرایند می شود اعمالکرنش درمسیر c منجر به تخریب و ایجاد ترک درنمونه ها شده درحالیکه انجام فرایند در مسیرهای BC- A تامراحل بیشتر امکان پذیر می باشد انجام فرایند ECAP) منجربه شکسته شدن شبکه سیلیسیم های یوتکتیک شده و توزیع آنها را در ساختار یکنواخت می کند.