سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صالح اشوری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهرا
محسن ایرانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهرا
محمود نیلی احمد ابادی – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

فرآیند ریخته گری و شکل دهی در حالت نیمه جامد در چند دهه اخیر به عنوان یکروش قابل اعتماد وموفق جهت ساخت قطعات نزدیکبه شکل نهایی با خواصمکانیکی بالا و ریز ساختار یکنواخت مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عوامل مهم در فرآیند های شکل دهی نیمه جامد تولید شمش های اولیه با ریزساختار غیر دندریتی و کروی می باشد. روشSIMA به عنوان یکروش مناسب برای تولید شمش های اولیه با مقاطع کوچکو به خصوصبرای فلزات حساسبه اکسیداسیون شناخته می شود.در این تحقیق آلیاژ آلومینیوم A(356مورد استفاده قرار گرفت. جهت ایجاد کرنشدر ساختار از روشECAPاستفاده شدکه یکی از روشهای تغییر شکل پلاستیک شدید است. در این روشدو کانال با سطح مقطع برابر تعبیه شده که نمونه تحت فشار زیاد از کانال اول به کانال دوم رانده می شود. تاثیر میزان کرنش اعمالی بر اندازه، شکل و میزان کرویت ذرات جامد مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش میزان کرنشکرویتبالاترو ابعاد ذرات کوچکترخواهد بود و نیز کروی شدن سریع تر ایجاد می شود.