سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمهدی هاشمی – کارشناسارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین عنایتی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش تولید پودر کامپوزیتی نیکل‐آلومینیوم حاوی ذرات سرامیکی کاربید سیلیسیم توسط آسیاب غلتشی جهت کاربرد در فرآیندهای پاشش حرارتی، مورد مطالعه قرار گرفته است. بابررسی ریزساختار و مرفولوژی ذرات پودر توسط پراش اشعه ایکس XRD)و میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)شرایط بهینه تولید پودر جهت پاشش تعیین گردید. به منظور بررسی خواص پوشش حاصل از این نوع پودر، نمونه های پوششی توسط فرآیندهای پاشش پلاسمایی اتمسفری در فواصل متغیر، بر روی ورق فولاد ۴۵CK تهیه گردید. با ارزیابی ریز ساختار و مرفولوژی پوشش، شرایط بهینهجهت ایجاد پوشش مناسب بر سطح زیر لایه انتخاب گردید. مطالعات نشان داد که پودر کامپوزیتی نیکل‐آلومینیوم‐کاربید سیلیسیم در حین پاشش پلاسمایی واکنش داده و منجر به تشکیل ترکیب بین فلزیNi2Al3و محلول جامدα-Niروی سطح شده است. نتایج حاصل از آزمون ریزسختی سنجی نشان داد که فازهای بدستآمده در پوششپلاسمایی، از سختی بسیار بالایی برخوردار هستند