سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بنیامین یارمند – پژوهشگاه مواد و انرژی
محمدرضا رحیمی پور – پژوهشگاه مواد و انرژی
مریم کرباسی – پژوهشگاه مواد و انرژی
علی سعیدی – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در این تحقیق کامپو زیت آلومینیوم با ذرات کاربید تیتانیم و اکسید آلومینیوم از مواد اولیه آلومینیوم، اکسید تیتانیم، تیتانیم و گرافیت به روش سنتز احتراقی تولید شد و تاثیر مقادیر آلومینیوم و تیتانیم در مخلوط اولیه بر ریزساختار و فازهای محصول نهایی مورد بررسی قرار گرفت . به منظو ر ارزیابی شرایط واکنش های سنتز، پروفیل های دمایی اندازه گیری شد . برای مشخصه یابی محصولات از پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده گردید . نتایج حاصل از آنالیز فازی نشان داد که واکنش سنتز در تمامی نمونه ها به طور کامل پیشرفته و در هیچ یک از نمونه ها اکسید تیتانیم و تیتانیم باقیمانده مشاهده نشد . تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص نمود که در اثر افزایش میزان آلومینیوم به مخلوط اولیه، فازهای کاربید تیتانیم از حالت تیغه ای و اکسید آلومینیوم از حالت توده ای همگن به ذرات ًتقریباکروی ریز تغییر شکل می یابند و با افزایش تیتانیم اندازه ذرات این دو فاز درشت تر می شود .