سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدسعید اسعدی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی‐ واحد کرج,
منصور امیدی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی کرج,
داریوش داودی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج.

چکیده:

در این تحقیق با هدف کاهش هزینه تهیه محیط کشت اقدام به بررسی امکان جایگزینی برخی کودها مانند کود مایع فسامکو و کودهای شیمیائی (اوره، سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم )و همچنین عصاره برخی کودهای دامی (گوسفند ی و گاوی ) و ورمی کمپوست بجای عناصر غذایی محیط کشت ریزغده زایی، شد. از چهار رقم سانته، اگریا، دیامانت و کاسموس موجود در مزرعه تحقیقاتی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر ک رج نمونه برداری و بعد بصورت تک جوانه در زیر لامینارفلو ضدعفونی و در محیط کشت پایه MS حاوی ۳۰grl^-1 ساکارز، ۸grl^-1آگار ، ۵mgl^-1 ا BAP و ۰/۱mgl^-1 ا NAA کشت شد ، نمونه ها به اتا قک رشد با دمای ۲۴ درجه سانتیگراد و فتوپریود ١٦ ساعت روشنایی (با شدت نور ۴۰۰۰-۳۰۰۰ لو کس) و ٨ ساعت تار یکی انتقال یافت . در مرحله القاء ریز غده زایی شاخه های بدست آمده تحت تاثیر تیمار های مختلف غذ ایی شامل سه غلظت مختلف کود مایع فسامکو، کود شیمیائی (اوره، سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم به ترتیب به جای منابع تأمین نیتروژن، فسفر و پتاسیم موجود در کشت MS) ، سه غلظت عصاره کود گوسفندی، سه غلظت عصاره کود گاوی و چهار غلظت عصاره کود ورمی کمپوست و یک تیمار نیز بعنوان شاهد (محیط کشت استاندارد) قرار گرفتند و از ۸۰grl^-1 ساکارز همراه با ۱۰mgl^-1 ا BAP در همه محیط ها برای تحر یک ریزغده زایی استفاده شد . این آزمایشات در مدل آماری فا کتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار با شاهدازنظردوشاخص تعداد و وزن ریزغده مورد مقایسه قرار گرفتند نتایج نشان داد غلظت ۴ml کود مایع فسامکو بیشترین تعداد و وزن ریز غده بین غلظت های کود فسامکو را تولید ک رد ولی در مقایسه با تیمار شاهد از نظر هر دو شاخص اختلاف بسیار معنی داری را نشان داد ، جایگزینی کودهای شیمیایی از نظروزن ریز غده اختلا ف آماری با تیمار شاهد نشان نداد ولی باعث کاهش تعداد ریزغده می شود ، غلظت های مختلف عصاره کودهای دامی نمی توان دجایگزین مناسبی برای تامین عناصرغذایی محیط کشت باشند، غلظت ۴۰۰ml عصاره کود ورمی کمپوست هر چند باعث کاهش تعداد ریز غده شد ولی از نظر شاخص وزن اختلاف معنی داری با تیمار شاهد نشان نداد.